eduzhai > Physical Sciences > Physics Sciences >

Doğu Karadeniz Bölümü Kıyı Kuşağında İklim Konforu Şartlarının Kıyı Turizmi Yönünden İncelenmesi (The Examination of Climate Comfortable Conditions in Terms of Coastal Tourism on the Eastern Black Sea Subregion Coastal Belt)

  • Save

... pages left unread,continue reading

Document pages: 26 pages

Abstract: Turkish : İnsanların sağlıklı bir ortamda turizm aktivitelerine katılmaları yönünden iklim konforu şartlarının da uygun olması önemlidir. İklim konforu şartları belirlenirken genelde ele alınan iklim elemanları güneşlenme süresi, hava sıcaklığı, nispi nem, rüzgâr ve yağıştır. Bu çalışmanın amacı Türkiye’nin Doğu Karadeniz Bölümü kıyı kuşağında iklim konforu şartlarının kıyı turizmi yönünden incelenmesidir. Çalışmada Turizm İklim İndisi (TCI), Sıcaklık-Nemlilik İndisi (THI) ve Yeni Yaz İndisi (SSI) kullanılmıştır. Doğu Karadeniz Bölümü kıyı kuşağında yıllık ortalama TCI değerlerinin “kabul edilebilir” kategorisinde olduğu hesaplanmıştır. TCI değerleri yıl içinde ve istasyonlar arasında “sınır değerlerde” ve “iyi” kategorileri arasında değişmektedir. THI, TCI ve SSI indislerine göre 3 Haziran-25 Haziran ve 6 Eylül-27 Eylül dönemleri kıyı turizmi için iklim konforunun en uygun olduğu dönemlerdir. Deniz banyosu yönünden en uygun dönem 11 Temmuz-13 Eylül dönemidir. Kıyı turizm için iklim şartları genelde istikrarsızdır ve yağış kıyı turizmi için en önemli iklim sorunudur.English : It is important that climate comfortable conditions are within presumed threshold values with respect to tourism activities in the form that people rest in a healthy environment. While determining the climate comfortable conditions, sunshine duration, temperature, relative humidity, wind and precipitation are taken into consideration. The purpose of this study is to examine the climate comfortable conditions in respect of coastal tourism on the Eastern Black Sea Subregion coastal belt of Turkey. In this study, the Tourism Climatic Index (TCI), the Thermo Hygrometric Index (THI) and the Summer Simmer Index (SSI) have been used. The mean annual TCI value was calculated in the “acceptable” category. TCI values change between “marginal” and “good” categories in year and between meteorological stations. According to THI, TCI and SSI indices favorable climate comfortable periods for coastal tourism are 3 June-25 June and 6 September-27 September. The favourable period for sea bathing is 11 July-13 September. Climatic conditions for coastal tourism are unstable in general and rainfall is the most important climate issues for coastal tourism.

Please select stars to rate!

         

0 comments Sign in to leave a comment.

    Data loading, please wait...
×