eduzhai > Physical Sciences > Physics Sciences >

Landsat görüntüleri ile Adana yüzey ısı adası (Adana Surface Heat Island using Landsat Images)

  • Save

... pages left unread,continue reading

Document pages: 24 pages

Abstract: Turkish : Şehirler çevrelerine göre farklı sıcaklık özellikleri gösterirler. Bu farklı sıcaklık koşulları hava sıcaklığı ile ölçüldüğünde “şehir ısı adası (ŞIA)”, yüzey sıcaklığı ile belirtildiğinde ise “yüzey ısı adası (YIA)” adını alır. Adana şehri ve yakın çevresinde YIA’nın yıl içindeki karakterinin konu edildiği bu çalışmada, Landsat uydu görüntüleri, meteoroloji istasyonu verileri ve çeşitli tanımlayıcı istatistikler kullanılmıştır. Uydu görüntülerinden ve çeşitli kaynaklardan yararlanılarak, şehrin gelişimi ve buna bağlı yüzey ısı adası (YIA) boyutlarındaki büyüme ortaya konulmuştur. Uydu görüntülerinin termal bantlarından yüzey sıcaklık modelleri üretilmiş, şehrin çevresine göre nispi yüzey sıcaklık durumunun yıl içinde gösterdiği farklılıklar analiz edilmiştir. Kontrollü sınıflandırma yöntemiyle oluşturulan arazi örtüsüne göre yüzey sıcaklıklarındaki farklılıklar belirlenmiştir. Yıl içindeki normalize edilmiş bitki indeksi (NDVI) değerlerinin yıl içerisindeki değişimi ortaya konulmuştur. Yüzey sıcaklıkları ile NDVI değerleri arasındaki ilişkilerin de incelendiği çalışmada, Adana YIA’nın günümüzde 170 km2ye yaklaştığı, kış ayalarında negatif YIA, yaz aylarında ise pozitif YIA özelliği gösterdiği belirlenmiştir. Su yüzeylerinin en düşük sıcaklıklara sahip olduğu Adana çevresinde en yüksek yüzey sıcaklıkları soğuk dönemde kuru tarım yapılan sulu tarım alanlarında, yaz aylarında ise mera alanlarında belirlenmiştir. NDVI ile yüzey sıcaklıkları arasındaki korelasyonlar su yüzeyleri haricinde negatif değerler göstermektedir. Şehirsel alanlardaki NDVI-yüzey sıcaklığı ilişkisi yaz aylarında negatif değerler gösterirken kış döneminde genel olarak pozitiftir.English : The cities show different temperature characteristics than their surroundings. These different temperature conditions are called as “urban heat island (UHI)” when they are measured by the air temperature and as “surface heat island (SUHI)” when the surface temperature is specified. In this study the subject of which is the characteristic of the SUHI within the year in Adana city and its close surrounding the Landsat satellite images, the meteorology station data and various definitive statistics were used. By using the satellite images and various sources, the development of the city and the associated growth in the surface heat island (SHI) dimensions were revealed. The surface temperature models were created from the thermal bands of the satellite images and the differences that the relative surface temperature status shows within the year as compared with the surrounding of the city were analyzed. The differences in the surface temperatures according to the land cover created by the controlled classification were identified. The development in the normalized vegetation index (NDVI) values within the year was analyzed and its natural development in Adana and its surrounding was revealed. In the study in which also the relations between the surface temperatures and the NDVI values were examined, it was determined that Adana SUHI has reached to 170 km2 today and shows negative SHI characteristic in the winter season and positive SUHI characteristic in the summer season. In the surrounding of Adana where the water surfaces have the lowest temperatures, the highest surface temperatures were identified in the irrigated farming areas where dry farming is performed in the cold period and in the pasture areas in the summer season. The correlations between the NDVI value and the surface temperatures show negative values except for the water surfaces. The NDVI-surface temperature relation in the urban areas is generally positive in the winter period whereas it shows negative values in the summer season.

Please select stars to rate!

         

0 comments Sign in to leave a comment.

    Data loading, please wait...
×