eduzhai > Humanities > Communiaction >

Effect of Cooperative Learning to Teach Vocabulary in Turkish as a Second Language Course (İşbirlikli Öğrenme Metodlarının [Yabancılara] Türkçe Kelime Öğretimi Üzerindeki Etkisi)

  • Save

... pages left unread,continue reading

Document pages: 0 pages

Abstract: English : Vocabulary is a vital part of language to transmit feeling and thought correctly. Therefore one of the fundamental parts of teaching foreign language is to acquire vocabulary. Used methods to teach vocabulary must be effective and permanent. Aim of this research is to determine the effectiveness of cooperative learning methods on teaching Turkish vocabulary for foreigners. The research was conducted with 27 students of International Computer High School of Bucharest during three weeks. Gain between control and treatment groups is statistically significant (p Turkish : Kelime hazinesi duygu ve düşüncelerin doğru aktarımı için dilin hayati bir parçasıdır. Bu nedenle yabancı dil öğretiminin temel kısımlarından biri kelime hazinesi kazandırmaktır. Bu amaçla kullanılan yöntemlerin etkili ve kalıcı olması önemlidir. Bu çalışmanın amacı işbirlikli öğrenme metodlarının yabancılara Türkçe kelime öğretimi üzerindeki etkisini belirlemektir. Bu doğrultuda Uluslararası Bükreş Bilgisayar Lisesi’nde 27 öğrenciyle üç haftalık bir uygulama yapılmıştır. Deneysel yöntemin kullanıldığı ön test - son test kontrol gruplu bu araştırmanın sonucunda, kontrol grubu ile deney grubunun kazanımları arasında p

Please select stars to rate!

         

0 comments Sign in to leave a comment.

    Data loading, please wait...
×