eduzhai > Applied Sciences > Transportation >

EUROCONTROL Üyesi Avrupa Hava Seyrüsefer Hizmet Sağlayıcı Kuruluşları Etkinlik Değerlerinin Veri Zarflama Analizi Yöntemi ile Belirlenmesi (Determining the Efficiency Scores of EUROCONTROL Member European Air Navigation Service Provider Organizations by D䵎瘯ἔ瘰㧆瘮羙癖甒뀘ᕡ얈ů

  • Save

... pages left unread,continue reading

Document pages: 38 pages

Abstract: Turkish : Amaç – Bu araştırmanın amacı EUROCONTROL (Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı) üyesi ülkelerin hava sahalarında vermekle yükümlü oldukları hava trafik kontrol, havacılık bilgi yönetimi, SLOT uygulamaları vb. hizmetleri karşılarken kurumsal performanslarını karşılaştırmalı olarak analiz etmektir. Yöntem – Çalışmada EUROCONTROL üyesi 37 ülkenin göreli etkinlik değerleri Veri Zarflama Analizi Yöntemi ile hesaplanmıştır. 2018 yılı verilerini içeren EUROCONTROL yayınlarından alınan veriler ışığında; kurum gider leri, operasyon bağlantılı personel, destek personeli sayısı girdi olarak; kurum gelirleri, tümleşik uçuş saatleri çıktı ve yaşanan gecikme değerleri istenmeyen çıktı olarak alınmıştır. Veri analizinde girdi odaklı CCR yöntemi kullanılmıştır. Bulgular – Yapılan analiz sonucunda ilgili kurumların ortalama etkinlik değerleri 91 olarak hesaplanmış, 12 Hava Seyrüsefer Hizmet Sağlayıcı (HSS - ANSP) kuruluş etkin olarak tespit edilmiştir. Etkinlik sınırının altında kalan kuruluşlar için girdi ve çıktılarda yapılması gereken iyileştirilmeler tespit edilmiş, her ülke kuruluşu için ilgili değerler belirtilmiştir. Tartışma – Uluslararası yasalar v e standartlara göre her ülke kendi hava sahasında monopol olarak hizmet veren HSS kuruluşları; yoğun rekabet ortamındaki diğer operasyonel alanlar havayolları ve havalimanlarına göre kurumsal yapılanma ve iş modeli geliştirmekte nispeten daha geç kalmıştır . Her geçen gün artan uçuş sayıları dikkate alınarak, HSS hizmetlerinin daha etkin ve güvenli olarak verilebilmesi için, devlet kontrolü ile verilen kamu hizmeti, özelleştirme, şirketleşme, kamuözel iş birliği vb. modellerin ilgili kurumlar üzerinde uygul anmaya başlanmasıyla yönetim ve iş modelleri açısından da farklılaşma başlamıştır. Böylece aynı kural ve standartlara bağlı, uluslararası sözleşmeler ile aynı yükümlülüklere tâbi kuruluşlar arasında operasyonel, idari ve yönetimsel farklılaşmalar oluşmaya başlamıştır. Etkinlik değerinin altında kalan HSS kuruluşlarının öncelikle havacılık açısından büyük bir mali kayıp olan gecikme (Delay) oranını düşürmesi ve personel yapılanmalarını yeniden düzenlemesi gerektiği gözlenmektedir.English : Purpose – The purpose of this study is comparatetively analysis to effectiveness of EUROCONTROL (European Air Navigation Safety Organization) members states which are obligated to provide air traffic control, aeronautical informatin, airspace design, flow management etc.Design methodology approach – In the study, the relative efficiency values of 37 EUROCONTROL member states are analyzed with input oriented CCR Data Envelopment Analysis. Institution expenses, number of operational staff, number of support staff used as input and revenues, integrated flight hours, delay (undesired) values used as output. Data was collected from annual EUROCONTROL publications for the year 2018.Findings – As a result of analysis, the mean of efficiency for ANSP instititons is 91 and 12 of them were efficient. The improvements has to be made for efficiency for instititions which are not considered as efficent also determined and valued.Discussion – ANSP organizations, serving as a monopoly in each country’s own airspace, according to international laws and standarts are relatively been late for developing corporate structure and business models compared the other operational areas in aviation which are airlines and airports in a fierce competition environment. Considering the number of flights increasing day by day, with the implementation of the models like public services which provided by directly government, privatization, corparation, PPP, etc. in order to provide this services more effictively and reliablely; differentiation started in terms of management and business models. Thus operational, administrative and managerial differences have begun to occur between organizations that are bound by same rules and standarts which are subject to the sabe obligations by internetional law conventions. It is observed that ANSP organizations that are below the efficiency value should reduce the delay rate, which is a great financial loss in aviation and rearrange their personel structures.

Please select stars to rate!

         

0 comments Sign in to leave a comment.

    Data loading, please wait...
×