eduzhai > Applied Sciences > Transportation >

FINANSOWANIE BADAŃ GNSS W FAZIE ROZMIESZCZENIA PROGRAMU SESAR (Founding of GNSS Research in the SESAR Deployment Phase)

  • Save

... pages left unread,continue reading

Document pages: 6 pages

Abstract: Polish : Artykuł przedstawia syntetyczne ujęcie problematyki finansowania badań z dziedziny technologii satelitarnych (GNSS) w kontekście ostatniej fazy implementacji programu SESAR. Scharakteryzowano podstawowe instrumenty i fundusze, z których możliwe jest pozyskiwanie środków przez przedsiębiorstwa i jednostki naukowo-badawcze. Ich aktywny udział w realizacji unijnego programu jest warunkiem niezbędnym na drodze do umiędzynarodowienia polskiej nauki i technologii. English : The article presents synthetic approach to the funding of GNSS research in the context of the implementation the last phase of the SESAR program. Author characterized the basic instruments and funds, which companies and research units may use. Their active participation in the EU program is necessary to internationalization the Polish science and technology.

Please select stars to rate!

         

0 comments Sign in to leave a comment.

    Data loading, please wait...
×