eduzhai > Applied Sciences > Transportation >

SİVİL HAVACILIKTA YETERLİLİK BELGESİ GEREKTİREN İŞ POZİSYONLARININ ANALİZİ (Analysis of Business Positions Requiring Professional Competence Certificates in Civil Aviation)

  • Save

... pages left unread,continue reading

Document pages: 33 pages

Abstract: Turkish : Türkiye’de son yıllardaki Sivil Havacılık verilerine bakıldığında sektörün giderek büyümekte olduğu görülmektedir. Teknolojinin gelişmesi ile birlikte havayolu işletmelerinin daha kısa sefer süresi ve daha yüksek sefer sıklığı sayesinde oluşturdukları ekonomik tarife paketleri sektörün iş hacmini artırmıştır. Bu artış sektördeki insan kaynağı talebini de arttırmıştır. Sektörün talep ettiği sivil havacılık alanında yetişmiş insan kaynağı üniversiteler tarafından da dikkate alınmış ve üniversiteler sektöre nitelikli insan kaynağı yetiştirmek amacıyla bölüm program ve kontenjan sayılarını arttırmışlardır. Ancak, üniversitelerdeki müfredat, öğretim elemanı, yabancı dil ve yeterlilik belgesi eksiklikleri sivil havacılık alanında eğitim görmüş kişilerin sektördeki iş pozisyonlarında çalışmalarında sorunlar yaratmaktadır. Bu makale, bu sorunları işletmeler, istihdam rakamları ve yeterlilik belgesi sağlayan eğitimler kapsamında ele alan Türkiye’deki ilk araştırmadır. Makalenin sonuç kısmında tüm paydaşlar için bir yeterlilik belgesi haritası geliştirmiştir.English : Recent data of Civil Aviation in Turkey shows that the sector is getting bigger. With the development of technology, the economic tariff packages created by airline operators with shorter flight times and higher flight frequencies have increased the business volume of the sector. This trend has also increased the demand for human resources in the sector. Human resources trained in the field of civil aviation demanded by the sector have also been taken into consideration by the universities and universities have increased the number of departments programs and quotas in order to train qualified human resources. However, the lack of curriculum, teaching staff, and foreign language and professional competence certificates in universities creates problems for those trained in civil aviation working in job positions in the sector. This article is the first in Turkey to address these problems within the scope of trainings that provide professional competence certificates, employment figures and enterprises. In the conclusion of the article, a map of professional competence certificates has been developed.

Please select stars to rate!

         

0 comments Sign in to leave a comment.

    Data loading, please wait...
×