eduzhai > Applied Sciences > Transportation >

Strategiczne Znaczenie Obszarow Morskich Dla Bezpieczenstwa Unii Europejskiej W Zarysie (Strategic Meaning of Maritime Areas For European Union Security In Outline)

  • Save

... pages left unread,continue reading

Document pages: 14 pages

Abstract: Polish : Ze względu na położenie geograficzne Unii Europejskiej, a także jej politykę zagraniczną, działania podejmowane w odniesieniu do obszarów morskich mają strategiczne znaczenie dla bezpieczeństwa i ochrony Unii Europejskiej. Autor przedstawia krótką analizę strategii bezpieczeństwa morskiego Unii Europejskiej (wraz z planem działania), a także inne strategie UE dotyczące konkretnych basenów morskich i wybranych strategii makroregionalnych (wskazując główne podobieństwa między tymi aktami). Powyższe rozważania są prowadzone w świetle miękkich i twardych elementów bezpieczeństwa, które prowadzą do wniosku, że obecnie unijne strategie morskie koncentrują się głównie na wzmacnianiu elementów miękkiego bezpieczeństwa. Podsumowując, autor podsumowuje, że strategia morska UE jest próbą stworzenia europejskich ram dla zapewnienia spójności sektorowych i krajowych strategii morskich, w zależności od cywilno-wojskowej współpracy państw członkowskich, co w konsekwencji powinno wzmocnić pozycję UE na arenie międzynarodowej. English : Due to the geographic location of the European Union, as well as its foreign policy, actions undertaken in relation to maritime areas are of strategic importance for the safety and security of the European Union. The author presents a brief analysis of the European Union Maritime Security Strategy (together with the Action Plan) as well as other EU strategies for specific sea basins and selected macro-regional strategies (indicating main similarities between those acts). The aforementioned considerations are conducted in the light of soft and hard security elements, which lead to the conclusion that currently, the EU’s maritime strategies focus mainly on strengthening soft security elements. In conclusion, the author summarizes that EU maritime strategy is an attempt to create a European framework to ensure the coherence of sectoral and national maritime strategies, depending on the civil and military cooperation of the Member States, which in a consequence should strengthen the EU’s position on the international arena

Please select stars to rate!

         

0 comments Sign in to leave a comment.

    Data loading, please wait...
×