eduzhai > Applied Sciences > Engineering >

Самеравање науч(е)ности (Measuring the Science)

  • Save

... pages left unread,continue reading

Document pages: 0 pages

Abstract: Serbian : У раду се приказују основни појмови и основне метрике (статистике) које се користе у наукометријским анализама научних радова. Најпре се дефинише појам цитирања, на коме се све те анализе по правилу заснивају, а затим је дат преглед импакт-фактора и ајгенфактора (eigenfactor), као најзначајнијих библиометријских показатеља који се у тим анализама користе. На крају приказани су и основни појмови и показатељи алтметрике, као новије области, у којој се поред стандардних показатеља користе и спомињање на блог постовима, број читања на Mendeley-у, „шеровања” на Facebook-у, и твитови, а у неким случајевима и помињања у водећим медијима и политичким (државним) документима.English : The paper addresses some of the most important notions and statistics used in the scientometric analyses of scientific works. It first defines the notion of citation, which is the basis of all the analyses, and then gives a brief overview of impact-factors and eigenfactors, as the most important bibliometric indicators used in the scientometric analyses. Finally, it presents the basic notions and indicators of altmetrics, a new discipline which in addition to the standard indicators uses blog post visits, Mendeley views, Facebook and Twitter shares, and in some cases even mentions by the leading media and political (state) documents.

Please select stars to rate!

         

0 comments Sign in to leave a comment.

    Data loading, please wait...
×